Informace o změně ceny vodného a stočného

V souladu s obecně závaznými předpisy (zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 450/2009 Sb., o cenách, kterou se provádí zákon o cenách a cenovým výměrem MF ČR - věcně usměrňované ceny - platným pro příslušné kalkulační období, jakož podle vyhlášky č. 428/2001 č. 19 této vyhlášky) a na základě rozhodnutí statutárního orgánu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., byla schválena úprava ceny vodného a stočného od 1.1.2021 takto:

Vodné: cena za 1m3 dodané vody činí 44,36,- Kč + DPH zákonem stanovené výše

Stočné: cena za 1m3 odvedené odpadní vody činí 45,00,- Kč + DPH zákonem stanovené výše

Vyúčtování vodného a stočného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li proveden odpočet stavu měřidla, bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen. Od data změny budou použity nové ceny.